Doğa MücadelesiEkolojiManşet

Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne verilen ÇED onayı iptal edildi

0

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, PAKOP Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve S.S. PAKOP Plastik Sanayi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi’ne açılan dava sonuçlandı. Bakanlığın projeye tahsis ettiği alanlarda yapılması planlanan OSB’ye verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu’ kararının hukuka uygun olmadığı belirtilerek karar iptal edildi.

Dava, Tekirdağ, Ergene’deki Marmaracık’taki parsellerde bulunan taşınmazlar üzerinde Plastik Sanayiciler Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi‘nce yapılması planlanan “PAKOP Plastik İhtisas OSB Bölgesi Yatırımı” projesine yönelik olarak Bakanlıkça 10 Eylül 2021’de verilen “ÇED Olumlu” kararına karşı açılmıştı.

Hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ve bölgedeki su kaynakları da dahil ekolojik bir yıkıma neden olacağı gerekçeleriyle açılan davada projenin iptali istenmişti. İptal kararına ilişkin olarak mahkeme kararında şu gerekçelere yer verildi:

 • “[…] dava konusu alanın I. Sınıf Mutlak Tarım Arazisi olduğu, 13 Mart 2017 tarih ve 2017/10001 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen Tekirdağ ili, Saray Ovası büyük ova koruma alanı içerisinde bulunduğu,
 • dava konusu alanın PAKOP Plastik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için alternatifi olmayan zaruri bir yer kapsamında olmadığı gerekçesiyle taşınmazların tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun görülmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 10 Ekim 2022 tarih ve -6869602 sayılı işleminin Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi‘nin 07/06/2023 tarih ve E:2022/951 sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği,
 • ayrıca Nihai ÇED Raporu içeriğinde inşaat ve işletme aşamasında foseptik ve/veya arıtma tesisi hesaplamalarının bulunmadığı,
 • planların ve detay çizimlerin bulunmadığı,
 • arıtma tesisinden çıkan atıksuların nereye deşarj edileceği veya nerede kullanılacağı belirtilmediği,
 • arıtma çamurlarının bertarafı ile ilgili bilgi verilmediği,
 • kanalizasyon sisteminin nihai deşarjı ile ilgili bilginin de bulunmadığı,
 • dolayısıyla sıvı atıkların bertaraf yöntemleri ve deşarj edileceği ortamlar ile ilgili eksik işlem yapıldığından yeraltı sularına olumsuz bir etkisi olacağı, toz sınır değeri 1,44 kg/saat – 1kg/saat aşıldığı için hava kirliliği dağılım modellemesi yapılırken iş makinelerinden kaynaklı meydana gelen toz emisyonunun da toz modellemesine (Hava Kalitesi Dağılım Modellemesine) dahil edilmesi gerektiği,
 • taşınmazların I. Sınıf Mutlak Tarım Arazisi olması,
 • toprak özellikleri, topoğrafya koşulları, iklim özellikleri, tarımsal bütünlük, biyo çeşitlilik açısından taşınmazların tarım toprağı olarak kullanılması gerektiği,
 • tarım dışına çıkarılabilecek hiçbir kötü özelliğinin bulunmadığı, plastik gibi kirleticiliği olan bir sanayinin bu bölge topraklarına kurulmasının toprağa, havaya, suya, denizlere, çevreye ve insana zararları olarak doğal dengeyi bozacağının bilirkişi raporları ile tespit edildiği anlaşıldığından, dava konusu ÇED Olumlu kararında bu hususlar yönünden hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
‣‘Tekirdağ’da plastik organize sanayi süreci AKP’li vekillerin yalanını ortaya çıkardı’ 
‣ Tekirdağ’da tarım alanlarının OSB için ‘heba edilmesi’ planına itiraz
‣ Bakanlığın Tekirdağ’daki Plastik Sanayi Bölgesi’ne verdiği onaya itirazlar sunuldu
‣ Tekirdağ’da ‘mutlak korunması gereken 1. sınıf tarım arazisi’ne plastik organize sanayi inadı
Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında soru önergesi: Bu telaşın sebebi ne? 

Ne olmuştu?

Tekirdağ’da birinci sınıf tarım arazisi niteliğindeki 254 hektarlık alana yapılması planlanan Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için imar planı teklifi sunulmuş, duruma tepki gösteren Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası, itiraz edeceğini bildirmişti.

Söz konusu girişime ilişkin Tekirdağ 1’inci İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı bulunmasına rağmen çalışmalar devam etmişti.

PAKOP Yönetim Kurulu Başkanlığının başvurusu kapsamında; 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve bilgi paftası sanayi.gov.tr adresinde ve Tekirdağ Valiliği’nin uygun gördüğü yerde 26 Nisan 2023 tarihinden itibaren bir hafta süreyle ilan edilmişti.

Bakanlık kararıyla Ergene Havzası Koruma Alanı içerisinde yer alan ve sit alanı olarak da tanımlanan arazi, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği mutlak korunması gereken birinci sınıf tarım arazisi özelliği taşıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın söz konusu alanın tarım dışı olduğuna ilişkin kararına, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptaline, 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli planlarda değişikliğe karşı açılan davalarda mahkeme, Bakanlıklar tarafından PAKOP için verilen kararların mevzuatlara, yürürlükteki planlara ve hukuka aykırı olduğuna hükmederek, çalışmaların iptaline karar vermişti.

Mahkeme kararlarına rağmen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın imar planlarının değişikliğine ilişkin ısrarla çalışma yürütmesi dikkatleri çekmişti.

Duruma tepki gösteren Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı, imar planı değişikliğine itiraz edeceklerini ve gerektiği taktirde tekrar dava açacaklarını bildirmişti.

Yer seçimi 9 Temmuz 2020’de yapılan PAKOP girişimine bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve bölge halkı da tepki göstermişti.

You may also like

Comments

Comments are closed.