Yeşil Gazete, ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli bir internet gazetesidir.

Yeşil Gazete günlüktür. Son dakika haberleri, yeni haber ve yorumlarla gün içinde sürekli güncellenir.

Yeşil Gazete’de yayımlanan köşe yazıları ve yorumlar yazarların kendi görüşlerini yansıtır.

Yeşil Gazete, gazetecilik etik kurallarına uymayı taahhüt eder.

Yeşil Gazete sürdürülebilir ve açık kaynaklı teknolojileri kullanmaya çalışır.

VİZYON VE MİSYONUMUZ

VİZYON 

Alternatif Medya ve İletişim Derneği, ayrımcı, anti-demokratik, politik sosyal ve ekonomik çıkarları ve çıkar gruplarını düşünce ve ifade özgürlüğü ile haber alma hakkının önüne koyan zihniyetin karşısında yer alır. Ulusal ve uluslararası ölçekte yazılı, görsel ve bunların kesişimi olan dijital alanlarda ekoloji, yeşil politika, doğal yaşam, iklim değişikliği gibi küremizin acil sorunları olan konular başta olmak üzere; her türlü hak alanında adil, demokratik, katılımcı, ekolojik ve ayrımcılık karşıtı iletişim dili, yöntemi ve kanallarının oluşturulması, desteklenmesi ve yaşatılmasını amaçlar. Bu amaç doğrultusunda başta sembol yayın organı Yeşil Gazete’nin güçlenmesi ve büyümesi olmak üzere, yaptığı habercilik ve savunu çalışmalarıyla hak arama faaliyetlerinin de destekçisidir. Ayrıca gazeteciliğin alanına giren her konuda genel bilgi ve bilinirlik seviyesini yükseltmeyi, araştırma yapmayı, sahip olduğu birikim ve donanımı aktarmak için eğitim vermeyi, bilgi paylaşımını da vizyonu dâhilinde görür. Ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli bir iletişimin mümkün olduğuna inanır.

MİSYON 

Alternatif Medya ve İletişim Derneği, Türkiye’de sürdürülebilir, adil, demokratik ve ekolojik bir düzenin gerçekleşmesi, şeffaf, eşitlikçi ve özgür iletişim kanallarının geliştirilmesi ve yaşatılmasının temel taşlarından biridir. Uluslararası alanda da aynı amaçlar için çalışan kurumlar açısından ülkemizin referans alınan kurumu olan AMİD, vizyonunu gerçekleştirmek için sadece teorik bilgi üretmekle kalmayarak pratik olarak da vizyonunun peşinden gitmeyi kendisine misyon edinmiştir. Bu misyon doğrultusunda bünyesinde bulunan Yeşil Gazete ile klasik ve alternatif tüm medya kanallarında var olmayı, geleneksel yöntemlerin (tv. yayını, basılı yayın, araştırma raporlamaları vs.) dışında yeni medya alanında yaratıcı üretimler yapmayı, kampanyalar düzenlemeyi, vizyonu kapsamında alanında her türlü basın-yayın faaliyetini gerçekleştirmeyi amaçlar. AMİD, doğru bilginin paylaşılması gerektiğine olan inancıyla her türlü işbirliği ve eğitim ile bu misyonunu yerine getirmeye çalıştığı gibi; benzer amaçlı her türlü yapıyla ilkeli işbirlikleri de yapar.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE ve ŞEFFAFLIK POLİTİKAMIZ

Politika Beyanı

Alternatif Medya ve İletişim Derneği ve yayın organı Yeşil Gazete olarak yolsuzluk ve usulsüzlüğün her türlüsü karşısında sıfır tolerans politikası benimsemekteyiz. Tüm profesyonel çalışanlarımızdan ve gönüllülerimizden de bu politikaya uygun bir şekilde çalışmalarını ve sorumlusu oldukları derneğimize ait ayni veya nakdi değerlerin sadece dernek içi çalışmalarda veya dernek yönetiminin belirlediği usulde ve alanlarda kullanmalarını ve korumalarını bekleriz. 

Profesyonel çalışanlar, gönüllüler, sözleşmeli çalıştığımız şirket veya kişiler tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir yolsuzluk ve/ya usulsüzlük mevcudiyetine dair şüphe uyandıran gösterge ve/ya girişim dahi olması halinde en ciddi tedbirleri alacağımızı belirtiriz. Zikredilen kişiler tarafından planlandığı fark edilen ve/ya gerçekleşen herhangi bir yolsuzluk ve/ya usulsüzlük yaşanması halinde; ivedilikle disiplin kurulu devreye sokulacak, sözleşme iptal edilecek, üye ise üyelikten atılacak ve hukuki yollara başvurulacaktır. Herhangi bir yolsuzluk ve/ya usulsüzlük sonucu derneğin mali kayba uğraması durumunda, kaybın hukuki yollarla bu kişi(ler) ve/ya şirket(ler)den tazmini için elimizden gelen yapılacaktır.

Gereklilikler

Yolsuzluğun önlenmesinin ilk önce dernek içinde şeffaflık ve hesap verebilirlik kültürünün yerleştirilmesinden geçtiğine inanıyoruz. Bunu başarabilmek için:

-Her aşamada muhtemel yolsuzluk vakalarını önleyebilmek için etkili denetim ve kontrol mekanizmaları geliştirilecektir.

-Bir yolsuzluk vakası yaşanması halinde, gerekli soruşturmayı yürüterek sorumlunun veya sorumluların bulunması ve kaybın tazmini için gerekli adımlar atılacaktır. 

– Şeffaflık ilkesi gereği, yaşanan yolsuzluk vakası ve çözüm süreci, dernek çalışanları ve üyeleriyle paylaşılacaktır. 

– Yolsuzluk sonucu yaşanan kayıp bir fon sağlayıcısından alınan bütçede yaşandıysa, durum fon kuruluşuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacak ve tazmin sağlanana kadar kuruluşun bilgisi dâhilinde hareket edilecektir. 

– Dernek demirbaşlarının düzenli aralıklarla sayımı ve kontrolü dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır.

– Çalışanlar, üye ve gönüllülerin gerçekleşmiş veya planlanan bir yolsuzluk vakası fark etmeleri halinde izlemeleri gereken yol dernek üyeliklerinin ve/ya işe girişlerinin başında kendilerine bildirilecektir.

Denetim

– Yıllık mali raporlarımız yasa ve gerekliliklere uygun hazırlanarak, raporda beyanına yer verilecek bağımsız bir mali müşavir tarafından denetlenecektir.

– İç mali denetimler ayda bir gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantılarında gerçekleştirilecektir. Genel iç denetimler yılda bir gerçekleşen Denetim Kurulu toplantılarında gerçekleştirilecek ve sonuç raporu Genel Kurul ile paylaşılacaktır. 

İyi Yönetişim

Karar verme süreçlerinin kesin bir şekilde belirlendiği bir organizasyon yapısına sahip olmanın yolsuzlukların gerçekleşme ihtimalini ortadan kaldırmakta çok önemli olduğuna inanıyoruz. Genel Kurul’da karar verilen prosedürlere uyulan ve bunun denetlendiği bir yönetim yapısı işletiyoruz. Bu amaçla;

– Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu, profesyonel çalışanların en kıdemli üyesini, bu durumda Yeşil Gazete genel koordinatörünü ve proje koordinatörünü denetleyecek; ilaveten onlardan aldığı mali raporları düzenli bir şekilde değerlendirerek bütçenin derneğin misyonuna uygun kullanılıp kullanılmadığını ve herhangi bir usulsüzlük yapılıp yapılmadığına da denetleyecektir. 

– Yönetim Kurulu üyelerinin dernek çalışmalarında herhangi bir çıkar ilişkisi olmayacak kişilerden seçilecektir. Sonradan böyle bir çıkar ilişkisi oluşması durumunda Yönetim Kurulu üyelikleri düşürülecektir. Bu konularda Genel Kurul yetkili ve sorumludur.

Kaynak geliştirme

Bağışlar

Dernek için toplanan bağışların ne için kullanılacağı bağışçılarla paylaşılacak, kendilerine kaynak geliştirmecilerin yetkileri hakkında bilgilendirme yapılacak ve kendilerinin bağışçı listesinden çıkma, isimlerini gizli tutması ve/ya bağış miktarlarının değiştirilmesi taleplerine en kısa sürede cevap verilecektir.

Toplanan ayni bağışlar yine dernek misyonumuza uygun bir şekilde ve özenle kullanılacaktır.

Kitlesel fonlama

Kalabalık fonlama yoluyla toplanılan desteklerin hangi faaliyet ve harcamalar için kullanıldığı şeffaf bir şekilde destekçilerle paylaşılacaktır. 

Not: İşbu Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık Politika Metni, Alternatif Medya ve İletişim Derneği’nin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp onaylanmış olup bir sonraki olağan Genel Kurul’da görüşülerek üyelerin katkılarıyla geliştirilmeye açıktır.

AYRIMCILIKLA MÜCADELE ve EŞİTLİK POLİTİKAMIZ

Politika Beyanı 

Alternatif Medya ve İletişim Derneği; yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve/ya ifadesi, cinsiyet karakteristiği, renk, etnik ve/ya sosyo-ekonomik köken, genetik özellikler, dil, din ve mezhep, inanç ve inançsızlık, siyasi ve/ya başka herhangi bir görüş, dış görünüş, yaşam tarzı, medeni hal, engellilik, ırk, mülkiyet ve ekonomik kazanç, eğitim durumu, mesleki kıdem gibi çeşitli farklılıklardan doğabilecek her türlü ayrımcılığın karşısında net ve ısrarlı bir tavırla durmaktadır. Hem Dernek ve yayıncılık faaliyeti olan Yeşil Gazete bünyesinde gerçekleşen istihdam çalışmalarını, hem de sivil toplum ve gazetecilik alanına giren tüm faaliyetlerini her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına öncelik vererek gerçekleştirmektedir. 

Alternatif Medya ve İletişim Derneği’nin her türlü ayrımcılığa karşı olan bu net ve ısrarlı tavrı toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTİ+ bireylerin karşı karşıya oldukları ayrımcılığa karşı da iki adımlı bir mücadele politikasına sahip olmasına yol açar. “İçeride”, yani bütün kurullarında, çalışan istihdamında, düzenlediği bütün toplantı ve etkinliklerdeki konu ve konuşmacı dağılımında, kadın ve LGBTİ+ temsilini, ayrımcılık noktalarının ortaya çıkmamasını, ayrımcılığa maruz kalan LGBTİ+ bireylerin desteklenmesini gözetir. “Dışarıda” ise kadının güçlendirilmesi ve kadına yönelik her türlü şiddet karşıtı ulusal ve uluslararası anlaşmalar olmak üzere tüm ayrımcılık karşıtı belgeleri kabul eder ve hayata geçmesine teorik ve pratik destek verir. Bu ayrımcılığa karşı dışarıdaki mücadelesi; yayıncılık faaliyeti olan Yeşil Gazete aracılığıyla, ayrımcılığın son bulması ve ayrımcılıkla mücadele alanlarının yaratılması, geliştirilmesi, desteklenmesi ve medya ve iletişim yolu ile eşitlik dilinin ve fikrinin yaygınlaştırılmaya çalışması olarak kendini gösterir. 

Dernek kuruluş değerlerinden aldığı her türlü ayrımcılıkla mücadele tavrına uygun olarak bu politika beyanıyla;

– İstihdam ettiği çalışanlara mezkûr tüm farklılıklar yüzünden hiçbir ayrım gözetmeksizin mesleklerinin icrasını mümkün kılan çalışma koşullarını temin etmeyi ve imkânsız kılan her türlü pratiği engellemeyi taahhüt eder. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitsizliğini dengelemek adına eşitler arasında pozitif ayrımcılık ilkesini desteklemeyi de taahhüt eder. 

– Gerek seçimle gelinen karar mekanizmalarında ve kurullarında gerek de üyeleri ve/ya gönüllüleri arası ilişkilerde bu farklılıklara dayalı gelişebilecek her türlü ayrımcılığı engellemeyi de, bu farklılıklar yüzünden ayrımcılık yapan herhangi bir kişiyi bünyesinde tutmamayı da taahhüt eder. 

– Yayıncılık faaliyeti olan Yeşil Gazete’nin yapacağı her türlü gazetecilik, yayın, araştırma, bilgi paylaşımı, eğitim ve ulusal ve/ya uluslararası işbirliği faaliyetlerinde de bu tavrına uygun hareket edeceğini taahhüt eder.

Not: İşbu Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Politika Metni, Alternatif Medya ve İletişim Derneği’nin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp onaylanmış olup bir sonraki olağan Genel Kurul’da görüşülerek üyelerin katkılarıyla geliştirilmeye açıktır.


DESTEKLEYENLER: 

       
       

 

 

 

 

Sitemizde yer alan haberlerin bazıları , Gazeteciler Cemiyeti’nin uygulamakta olduğu Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi’nin desteği ile oluşturulmuştur. Bu haberlerin içerikleri tamamıyla Yeşil Gazete sorumluluğu altındadır ve Gazeteciler Cemiyeti’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”


2021 ve 2023 yıllarında destek veren kuruluşlar: