ManşetTürkiye

Seçim 2011: Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku seçim bildirgesini açıkladı

0

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku seçim bildirgesini açıkladı. Bildirgede ‘Çılgın Projeler’ yerine Türkiye halklarının gerçek sorunlarına ilişkin çözümler sıralandı. Blok’un dış politika, demokratikleşme, ekonomi, eğitim, sağlık, çevre, engelliler, gençlik, kadın gibi alanlara ilişkin hedeflerinin anlatıldığı bildirgede Alevilerin sorunlarının çözümünden, kadınlar üzerindeki baskının ortadan kaldırılmasına, onurlu bir dış politikadan, Kürt sorunun demokratik ve barışçıl çözümüne, çevre sorunlarından, işçiler ve emekçiler üzerindeki sömürüye son verilmesine kadar birçok konuda çözüm önerileri sıralandı.

‘Demokratikleşme’, ‘Ekonomi, eğitim ve sağlık’, ‘Çevre, doğa ve ekoloji’, ‘Gençlik’, ‘Kent’, ‘Engelliler’, ‘Dış politika’ ve ‘Kadın’ şeklinde 8 başlıktan oluşan 38 sayfalık seçim bildirgesinde AKP, CHP, MHP’nin halkın gerçek sorunlarını gözetmeyen, ‘Çılgın vaatleri’ yer almadı. Türkiye halklarının ekonomi, demokrasi, çevre, işçi hakları, Kürt sorunu gibi temel sorunlarının ve bunlara dair çözümlerin sıralandığı bildirgede her inanç, mezhep ve ulustan Türkiye halklarının, işçilerin, emekçilerin, kadınların, yoksulların ve ezilenlerin özlemini duyduğu bir Türkiye tarifi yer aldı.

İŞÇİLER, YOKSULLAR, KADINLAR, KÜRTLER, ALEVİLER…

Diyarbakır’daki Sümerpark Resepsiyon Salonu’nda yapılan ve Türkiye’nin her alanda yaşadığı sorunlara yönelik ciddi çözüm önerileri ve hedeflerin açıklandığı bildirgeyi Blok’un Hakkari adayı Selahattin Demirtaş okudu. Açıklamaya, İstanbul bağımsız milletvekili adayları Abdullah Levent Tüzel, Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır bağımsız milletvekili adayları Altan Tan, Nursel Aydoğan ve Emine Ayna da katıldı. Selahattin Demirtaş tarafından okunan 38 sayfalık seçim bildirgesinde yeni, demokratik ve özgürlükçü bir anayasa, Kürt sorunun demokratik ve barışçı çözümü, Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulması, seçim barajının kaldırılması, siyasi partiler yasasının değiştirilmesi, demokratik özerkliğin hayata geçirilmesi, YÖK ve MGK’nın kaldırılması, yargı reformu, köy koruculuğunun kaldırılması, anadilde eğitim, siyasi af, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kaldırılması, cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi gibi pek çok öneriye yer verildi.

Demirtaş, Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun hedeflerini, ‘haftalık iş saatini 35 saate çekeceğiz, asgari ücreti yükseltip vergiden muaf tutacağız, taşeronlaştırma, esnek ve kuralsız çalışmaya son vereceğiz, iş yasası, sendikalar yasası, grev ve lokavt kanunların işçi sınıfını tarihsel kazanımlarını koruyacak şekilde düzenleyeceğiz, lokavtı yasaklayacağız’ şeklinde açıkladı.

Parasız, anadilde eğitimi hayata geçireceklerini, sağlığı tamamen parasız hale getireceklerini söyleyen Demirtaş “Herkese ücretsiz sosyal güvence sağlayacağız” dedi. HES’lere karşı olduklarını, yapımı süren HES’leri durduracaklarını, nükleer santral yerine alternatif enerji kaynakları kullanacaklarını, tarihi değerlerin barajlar altında kalmasını engelleyeceklerini, siyanürlü altın aramayı yasaklayacaklarını söyleyen Demirtaş dış politika hedeflerini şöyle açıkladı “NATO’dan çıkılacak, yabancı üsler kaldırılacak. Silahlı kuvvetlerin sınır dışına çıkmasına izin verilmeyecek. Ortadoğu’da ABD ve İsrail’in planlarına karşı Ortadoğu halklarıyla ortak mücadele edilecek. Kıbrıslıların kendi kaderini tayin hakkına saygı duyulacak.”

DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İÇİN

* Demokratik özgürlükçü bir anayasa yapılacak
* Hakikatleri araştırma ve adalet komisyonu kurulacak.
* Siyasi partiler yasası değiştirilecek, seçim barajı kaldırılacak
* Demokratik özerk yönetimler kurulacak. Türkiye demokratik temelde bölgesel olarak 20-25 özerk bölgeye ayrılacak. Dışişleri maliye ve savunma hizmetleri merkezi iktidara ait olacak. Emniyet bölge yönetimleri ve merkezi yönetim tarafından ortak yürütülecek. Diğer hizmetleri bölge yönetimi devralacak.
* YÖK ve MGK kaldırılacak
* Köy koruculuğu kaldırılacak. Korucular çevre ve orman işlerinde istihdam edilecek
* Yargı reformu yapılacak.
* Anadilde eğitim herkes için bir hak olarak kabul edilecek. Resmi dil Türkçe’nin yanı sıra bütün kamusal alanlarda anadilin kullanımı serbest olacak.
* Sisteme muhalifi oldukları için cezaevindeki tüm siyasi tutsaklar özgür bırakılacak. Siyasi af ilan edilecek
* İfade, hürriyet ve örgütlenme önündeki tüm engeller ortadan kaldırılacak. Terörle mücadele yasası tümde kaldırılacak
* Herkesin dini inançlarını ve dünya görüşünü özgürce yaşaması önündeki tüm engeller kaldırılacak. Başörtüsü yasağı kaldırılacak.
* Diyanet işleri başkanlığı kaldırılacak. Cemevleri ibadethane olarak kabul edilecek
* Dokunulmazlıklar kaldırılacak
* Dini ve etnik azınlıklara eşit yurttaşlık hakkı anayasal ve yasal olarak hem de pratikte sağlanacak.

EKONOMİ, EĞİTİM, SAĞLIK

* Gelir dağılımında adalet sağlanacak
* Yoksulluğa karşı sadaka değil; insanca geçinme ve sosyal güvence sağlanacak
* İsşizliğe karşı insanca çalışma, herkese eşit, parasız sağlık ve sosyal güvence sağlanacak
* Asgari ücret insanca yaşanacak seviyeye çıkarılıp vergiden muaf tutulacak
* Bölgeler arası eşitsizliklerin giderilmesi sağlanacak.
* Adaletsiz vergi sistemine son verilecek. Sermaye kesimine ak ettiği oranda vergilendirilerek vergi yükü çalışanların sırtından alınarak adil bir vergi dağılım yapılacak. Temel gıda, eğitim ve sağlık alanında vergi uygulaması. kaldırılacak.
* Gelir dağılımındaki adaletsizliğe son verilecek.
* Haftalık iş günü 35 saate indirilecek
* Esnek, kuralsız çalıştırma biçimlerine, taşeronlaştırmaya olanak sağlayan yasal dzenlemeler ortadan kaldırılacak
* Kayıt dışı istihdam kayıt altına alınacak
* Emek, Demokrasi Ve Özgürlük Bloku, İş Yasası, Sendikalar Yasası ve Toplusözleşme, Grev ve Lokavt Yasası’nı, işçi sınıfının bütün tarihsel kazanımlarını ve haklarını iade edecek biçimde yeniden düzenleyecektir. Lokavt bir hak olmaktan çıkarılacaktır
* Çalışma yaşamında her türlü ayrımcılığa son verilecek
* Eğitim temel ve her kademesi ücretsiz bir kamu hizmeti haline getirilecektir
* Herkese eşit, parasız, sosyal güvence sağlanacak
* Tarım ve hayvancılık sektörünün bitirilmesine izin verilmeyecek.
* Boşaltılan köyler isteğe bağlı olarak yeniden inşası yapılacak, bu bölgelerdeki atıl durumdaki tarım arazileri faaliyete geçirilecek. Bu köylülere uğradıkları zararlar hiçbir zorluk çıkarılmadan ödenecek.

NÜKLEERE, TARİHİN VE ÇEVRENİN TALANINA HAYIR

* Ormanlık alanların talanına, özelleştirilmesine, inşaat alanı  olarak kullanılmasına izin verilmeyecek
* Akarsuların, denizlerin, göllerlin yer altı sularının ve toprağın sanayi atıkları ile kirletilmesi esinlikle engellenecek
* Hasankeyf, Munzur, Allionai gibi tarih ve kültür mirasları, Karadeniz’deki doğal güzellikler HES’lere kurban edilmeyecek, buralarda başlayan HES faaliyetlerine derhal son verilecek
* Siyanürlü altın arama uygulamasına son verilecek.
* Nükleer enerji yerine alternatif ve doğal enerji kaynaklarının kullanımı sağlanacak.

Kategori: Manşet

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.