Köşe Yazıları

Istrancalardan iyi haber var – Göksal Çidem

0

Istrancalar’daki tahribatı durdurmak için verdiğimiz mücadelede iyi haberlerden bir yenisi daha geldi.

Ormanların içine, yeraltı su besleme alanları  üzerine yeni dosyalar  gelirken, Danıştay Ondördüncü Dairesince verilen karar can suyu gibi geldi. Soğucak köyünün yanı sıra buradaki su kaynaklarının hayat verdiği bir çok köy, toprak, orman ve yöredeki canlılar şimdilik  kurtuldu. Ergene kaynaklarından biri daha yeni bir müracaat gelene kadar temiz akmaya ve hayat vermeye devam edecek.

Bu kaynakları koruma şu veya bu kurumun görüşüne göre olmamalı. Koruma fakatsız, amasız, ancaksız olmalı. Mutlak ve tavizsiz  korunmalıdır. Dün de, bugün de, yarın da su yaşamın temel şartı. Toprağı ve suyu korumak gelecek nesillere karşı asıl sorumluluğumuzdur. Su, toprak, hava kirlenirse, ormanlar yok olursa, Ne kadar çok konuştuğumuz, ne kadar çok yazdığımız, gelecek nesiller için bir şey ifade etmeyecek. Asıl olan ne kadar temiz su, ne kadar toprak, ne kadar orman bıraktığımızdır.

Bugün ve gelecek nesiller adına verdiğimiz mücadelede hukuki kazanımlar elde ediyoruz. Trakya Platformu olarak yaşamı savunanlara her platformda destek vermeye, katkı sunmaya devam ediyoruz. Platformun Bilim ve Hukuk kurulunda ki uzmanların hazırladıkları  bilimsel ve hukuksal veriler ile yaşamı savunmaya Trakya’nın her köşesinde devam ediyoruz.

Kırklareli-Vize  ilçesi Soğucak Köyü yakınlarında  yapılması planlanan Kalker Ocağı Alan Genişlemesi ve Kapasite artırımı, Kırma-Eleme Tesisi projesi ile ilgili olarak Kırklareli Valiliği tarafından verilen “ÇED Gerekli Değildir Kararı”nın yürütmenin durdurulması ve iptali için köy muhtarınca dava açıldı.

Edirne İdare Mahkemesi,  Kırklareli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirilmesi Kararında” hukuka uygun bulunmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Keşif ve Bilirkişi incelemesinde mevcut ÇED raporunun eksik ve yetersiz kaldığı, dava konusu alan için, özellikle uluslar arası sözleşmeleri ve çevre-orman ilişkilerinin mutlaka dikkate alınması, “üstün kamu yararı” yönünden irdelenmesi gerektiği görüş ve kanaatine varıldığı belirtilmiş olup, ÇED gerekli değildir kararında hukuka uyarlık bulunmadığı kararı verilmiştir.

Kırklareli Valiliğinin  temyiz başvurusu Danıştay Ondördüncü Dairesince itiraz yolu kalmak kaydıyla, Mahkemenin verdiği kararın onanmasına oy birliği ile karar verdi.

Açılan dava sonucunda Edirne İdare Mahkemesinin iptal kararının bozulması için Kırklareli Valiliği   temyiz aşamasında kararın bozulması yönünde verdikleri dilekçe üzerine Danıştay Ondördüncü Dairesi oy birliği ile verdiği 2017/372 sayılı kararda “Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın ONANMASINA, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20/A-2-i maddesi uyarınca, karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına oy birliği ile karar verildi” denilmektedir.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için mücadele edenler, şimdilik yine kazandı.

Anayasa’nın 56. maddesine göre sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak herkesin hakkıdır. Çevreyi korumak ve kirlenmesini önlemek ise devletin ve vatandaşların ödevidir. Anayasa’nın 36. Maddesindeki hak arama hürriyetine dayanarak, dava açan muhtarlarımız  ve Trakya Platformu “çevre hakkı ve ödevi”nin gereğini yerine getirmektedirler.

Istrancanın doğal varlıklarını ve kültürünü yok edecek yeni projelere karşı Anayasal haklarımız ve ödevlerimiz gereği  “Çevre hakkı ve ödevini”  yerine getirmeye, Yaşam alanlarını korumak için   Yurttaşlar, Muhtarlar, Kent Konseyleri ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bilim ve hukukla  işbirliği içerisinde  yaşamı savunmaya devam edeceğiz.

 

Göksal Çidem

You may also like

Comments

Comments are closed.