Doğa MücadelesiManşetYerel

Mahkeme açıkladı: Saros FSRU Liman ve Boru Hattı Projesi’nin ÇED olumlu kararı iptal

0

Edirne İdare Mahkemesi Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Sazlıdere Köyü Sahili’nde Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından çalışmalarına başlanan “Saros BOTAŞ FSRU Sazlıdere Limanı ve Boru Hattı Projesi“ne ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, proje için verilen ÇED olumlu kararını iptal etti.

‘Mahkeme iptal kararını derhal uygulayın’

Konuya ilişkin Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönülleri Dayanışması ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Edirne İdare Mahkemesi Saros Fsru ÇED Olumlu Kararını iptal etmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığını uyarıyoruz. Mahkeme iptal kararını derhal uygulayın ve liman inşaatını ve boru hattı yapımını hemen durdurun.
Saros Körfezi için uzun süredir beklediğimiz Adalet, nihayet ses verdi. 3 yıllık mücadelemizde Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi olarak hukukun üstünlüğüne inancımız ve büyük Saros dayanışmasının sonucu ÇED oyununu bozduk. Sahillerde uygulanmakta olan İnşaat yasağına rağmen Botaş gece gündüz durmadan büyük gürültülerle çevredeki tüm halkı uyutmadan inşaata devam etti.

Halkın iradesinin de haklarının da yok sayıldığı liman inşaatının ve boru hattının hukuksuzluğu bilimsel raporlar ve ikinci iptal kararı ile hüküm altına alınmıştır. Bakanlık ve Botaş bilime ve yargı kararına saygı göstermek ve inşaatı hemen bugün Anayasa gereği durdurmak zorundadır.”

‘Saros’u terk etmenizin de takipçisi olacağız’

Açıklamada, şirketin Saros’u terk edip etmeyeceğinin de takipçisi olunacağının altı çizildi:

BOTAŞ ‘gümrükten mal kaçırır gibi’ deyimini doğrularcasına, alelacele boruları döşeyerek, iskele kazıklarını dikerek, ‘Atı alan Üsküdar’ı geçti’ diyebilmek için mi bilinmez (!) büyük bir hızla çalıştı. Ama artık yargı bu hukuksuzluğa son verdi.

BOTAŞ ve yüklenici firmanın bu gayretleri, resmi ve bilimsel bilirkişi raporlarının başından beri işaret ettiği gibi, kamu kaynaklarının boşa gideceğini ve doğal varlıklarımızın yok olacağını bir kez daha ortaya koymuş, haklılığımızı kanıtlamıştır.

Bugüne kadar binlerce kez söyledik. Saros Körfezinin denizine, kıyısına, ormanına, canlı yaşamına kast edilerek, arazi sahipleri ve köylülerin mülkiyet haklarını çiğneyerek , doğamıza verdiğiniz geri dönülmez zararlar yanınıza kalmayacaktır.

Edirne İdare Mahkemesi’nde süren 1. ÇED iptal davamızın 2. karar sonucuna göre BOTAŞ’ın sadece dış ticaret amacıyla Saros Körfezine yaptığı bu vandalizme Edirne İdare Mahkemesi iptal kararıyla dur demiştir. Bu haksız, hukuksuz zulüm yeter! Durdurun artık bu vandallığı ve Saros’dan hemen çıkın.

Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi olarak, bu proje nedeniyle yeryüzünden, su dibine kadar her yok olan canlının, talan edilen doğal yaşamın hakkını aradığımız gibi hukuk ve bilim tanımaz tavırlarınızla verdiğiniz zararların da Saros’u terk etmenizinde takipçisi olacağız.

10 Temmuz 2021 günü Keşan’da yurdun dört bir yanından gönüllülerimizle bir araya gelerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ve BOTAŞ’ın Saros’a yaptıklarını hep birlikte haykıracağız.

Saros Körfezinin tüm kıyılarını, doğal yaşamı, denizimizi tüm kötülüklerden korumaya bilinç, kararlılık ve dayanışmayla devam edeceğiz.”

‘Temyiz yolu açık’

Avukat Bülent Kaçar da yaptığı açıklamada, mahkemenin vermiş olduğu kararı deklare etti ve karara temyiz yolunun açık olduğunu ifade etti:

Edirne İdare Mahkemesi’nce, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin, davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ile müdahil Botaş şirketinin usule dair itirazları yerinde görülmeyerek Saros FSRU Limanı İnşaatı için 2019 yılında verilen ÇED Olumlu Kararının bilime ve hukuka aykırılığı nedeniyle gerekçeli iptal kararı tebliğ edilmiştir.

Edirne İdare Mahkemesinin 2020/938 Esas ve 2021/943 Karar sayılı 11 Haziran 2021 tarihli gerekçeli kararına göre İnşaat Mühendisliği Yönünden, bölgede elde edilen değerlerin kıyı yapıları ve yakın kıyı bölgesindeki etkilerinin (sediment yığılması ya da kıyı erozyonu ve liman içi sirkülasyonu gibi) raporda değerlendirilmediği, bu muhtemel sonuçlar karşısında yapısal modifikasyonlar/iyileştirme yöntemlerinin açıklanmadığı, bu kapsamda Mart 2019 tarihli Nihai ÇED raporunun kıyı boyu katı madde hareketinin getireceği belirsizlikler, buna karşı alınacak önlemler açısından yetersiz durumda olduğu, ayrıca liman içi sirkülasyon ile ilgili belirleyici bir çalışma ve yapının buna uygun hale getirilmesi ile ilgili çalışma (modelleme) ve değerlendirmelerin yetersiz olduğu,

Jeoloji-Hidrojeoloji Mühendisliği açısından ise jeolojik bilgi girdisi üzerine jeolojik ortamın mühendislik tanımlamasının yapılmadığı, mühendislik ortam tanımlaması sonucu kurulacak hidrojeolojik modelin de ÇED raporunda yer almadığı, ÇED raporunda verilen veri girdisinin hidrojeoloji ile ilgili kesin proje aşamasında yapılması gereken çalışmaları kapsayamayacağı dikkate alındığında,

Mart 2019 tarihli Nihai ÇED Raporunun Hidrojeoloji başlığı altında verilen bilgilerin kapsam açısından yetersiz olduğu görülmekle; Mart 2019 tarihli Nihai ÇED Raporunda İnşaat Mühendisliği ve Jeoloji-Hidrojeoloji Mühendisliği açısından belirtilen eksikliklerin ÇED raporunu bu yönlerden kusurlandırıcı nitelikte olduğu anlaşıldığından,

Saros FSRU projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 19/04/2019 tarih ve 5473 No’lu ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararında İnşaat Mühendisliği ve Jeoloji-Hidrojeoloji Mühendisliği yönünden hukuka uyarlık bulunmadığından dava konusu işlemin iptaline, Danıştay Başkanlığı nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verilmiştir.”

‘Tüm zararları telafi etmek zorunda’

Avukat Kaçar, BOTAŞ’ın Saros Körfezi’nde denize, tarlalara ve ormanlara verilen tüm zararları gidermek ve telafi etmek zorunda olduğunu da kaydetti:

Anayasanın 138.maddesine göre ‘Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.’
İdari Yargılama Usul Kanununun 28.maddesine göre ‘idare mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Botaş, Saros Fsru Limanı ve Kara Boru Hattı inşaatını derhal durdurarak denizimizden, tarlalarımızdan ve ormanlarımızdan derhal çıkmalıdır.

Anayasanın 125.maddesine göre ‘İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.’ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verdiği hukuksuz ÇED Olumlu Kararı nedeniyle Botaş şirketi de bilime ve hukuka aykırı hazırlattığı ÇED raporunu nedeniyle Saros Körfezi’nde denize, tarlalara ve ormanlara verilen tüm zararları gidermek ve telafi etmek zorundadırlar.

Devlet kurumları olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Botaş şirketi Anayasaya ve kanunlara karşı gelmekten derhal vazgeçmeli, halkın iradesine ve yargı kararına hemen bugün saygı göstermelidir.

Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi bileşenleri Keşan Kaymakamlığına Saros Fsru Gemi İskelesi ÇED Olumlu kararının iptaline dair Edirne İdare Mahkemesinin kararının derhal uygulanması için bugün dilekçe vereceklerdir.
İdari Yargılama Usul Kanununun 52.maddesine göre ‘Temyiz…yoluna başvurulmuş olması…mahkeme…kararlarının yürütülmesini durdurmaz’

Keşan Kaymakamlığının ve Keşan Jandarma İlçe Komutanlığının idari yargı kararını uygulayarak Saros Fsru projesine dair tüm çalışmaları ivedilikle durdurmasını talep ediyoruz.”

Keşan Kaymakamlığı’na dilekçe verildi

Açıklamanın ardından Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi bileşenleri, Keşan Kaymakamlığı’na mahkemenin almış olduğu bu kararın derhal uygulanması için dilekçe verdi.

Dilekçenin örneği

Dilekçenin örneği

You may also like

Comments

Comments are closed.