DoğaManşet

Park Orman’daki imar talanı Meclis gündeminde

0

İstanbul Fatih Ormanı’nın hemen yanında bulunan 1490 dönüm büyüklüğündeki Park Orman’ın imara açılması meclis gündemine taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, meclise verdiği soru önergesinde Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’na Park Orman’ın durumunu ve hazırladıkları rapor yüzünden görevden alınan görevlileri sordu.

fft81_mf2301703

Tanrıkulu hazırladığı soru önergesinin gerekçesinde şu bilgilere yer verdi:

“Park Orman ve Hacet Deresi Tabiat Parkı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılmıştır. Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın Park Orman ve Hacet Deresi Tabiat Parkı’nın imara açılmasına verdiği olur tartışmalara neden olmuştur.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürü Haluk Özder başkanlığındaki 4 kişilik komisyon tarafından hazırlanan Park Orman inceleme raporunun göz ardı edilmesi, park orman projesinin 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 14. ve Milli Parklar Yönetmeliği’nin 5. maddesinde belirtilen yasaklarla çeliştiğine yönelik iddialar, konun aydınlatılmasını ve bilgilendirme yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.”

İmara açılması oluru hangi rapora dayanıyor?

Ba­kan Eroğ­lu­’nun ce­vap­la­ma­sı is­te­miy­le ve­ri­len öner­ge­­de şu so­ru­lar yö­nel­til­di:

“*Or­man ve Su İş­le­ri Ba­kan­lı­ğı İs­tan­bul 1. Böl­ge Mü­dü­rü Ha­luk Öz­der baş­kan­lı­ğın­da­ki 4 ki­şi­lik ko­mis­yon ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan Park Or­man in­ce­le­me ra­po­ru ne­den de­ğer­len­di­ril­me­di?

*İs­tan­bul 1. Böl­ge Mü­dü­rü Ha­luk Öz­der ile Şu­be Mü­dü­rü Umut Ce­be­ci’nin Park Or­man ra­po­ru ne­de­niy­le gö­rev­den alın­dı­ğı id­di­ası doğ­ru mu?

*Or­man ve Su iş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’nın Park Or­man ve Ha­cet De­re­si Ta­bi­at Par­kı’­nın ima­ra açıl­ma­sı­na ver­di­ği olur han­gi ra­por­la­ra da­yan­mak­ta­dır? Ra­por­lar km ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­mış­tır?

*Ba­kan­lı­ğı­n Park Or­man ve Ha­cet De­re­si Ta­bi­at Par­kı­’nın ima­ra açıl­ma­sı­na ver­di­ği olu­r­un da­ya­nağı nedir?

*Ba­kan­lı­ğı­n Park Or­ma­nın ima­ra açıl­ma­sı­na ver­di­ği olur ile İs­tan­bul 1. Böl­ge Mü­dü­rü Ha­luk Öz­der ile Şu­be Mü­dü­rü Ce­be­ci ha­zır­la­dıkğı Park Or­man ra­po­ru ne­den çe­liş­mek­te­dir?

*Park or­man pro­je­si­nin 2873 Sa­yı­lı Mil­li Park­lar Ka­nu­nu­’nun ve Mil­li Park­lar Yö­net­me­li­ği­’ne uy­gun­lu­ğu han­gi mad­de­le­re da­yan­dı­rıl­mış­tır?

*Park Or­man pro­je­si ne­de­niy­le ke­si­le­cek ağaç sa­yı­sı kaç­tır?

*Park Or­man pro­je­siy­le za­rar gö­re­cek bit­ki ve hay­van tür­le­ri ne­ler­dir?”

Ne olmuştu?

1490 dönüm büyüklüğündeki Park Orman’a önce 2008 yılında “Tabiat Parkı” statüsü kazandırıldı. 2011 yılında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, devlet ormanı niteliğindeki tabiat parklarını imara açma yetkisi verildi. İstanbul’da orman içi dinlenme yeri (mesire yeri) statüsünde halkın kullanımına sunulan 20 değişik yerdeki toplam 15 bin 140 dönüm büyüklüğündeki devlet ormanı, “Tabiat Parkı”na dönüştürüldü. Böylece, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılmalarının yasal dayanağı oluşturuldu.

(Bugün / Yeşil Gazete)

More in Doğa

You may also like

Comments

Comments are closed.