ManşetKent

‘İzmir ve Manisa için sunulan Çevre Düzeni Planı Değişikliği iptal edilmeli’

0

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’nin iptal edilmesini istedi.

Plan değişikliğine ilişkin hazırladığı raporu kamuoyu ile paylaşan ŞPO İzmir, Alsancak’ta bulunan Mimarlık Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasını ise ŞPO İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kemal Çınar okudu.

İzmir ve Manisa kentlerinin imar düzenlemelerini yok değişikliklerin şehir ve bölge planlama biliminin değerleri ile örtüşmediğini dile getiren Ali Kemal Çınar, hazırlanan plan ve değişiklikler bir bütün olarak değerlendirildiğinde nitelikli tarım alanlarının, orman alanlarının, doğal karakteri itibari ile korunması gereken alanların, konut, sanayi, ticaret gibi gelişme alanlarına dönüştürülmesi, kaçak yapıların yasallaşmasının önünü açılması şeklinde sıralanabilecek birçok olumsuzluğa neden olacağını belirtti.

‘Deprem kent planlamasının önemini gösterdi’

İzmir Depremi’nin, kent planlamasının önemini bir kez daha gözler önüne serdiğinin altını çizen Çınar, “Yaşanan can ve mal kayıpları sağlıklı ve güvenli konut hakkını yeniden gündeme getirmiştir. Yıkılan binalarda yapı ölçeğinde kusurlar olduğu görülmektedir. Oysa sorunun ana kökeni, Türkiye’deki konut üretiminin serbest piyasanın egemenliğine bırakılmasıdır” dedi.

Bakanlığın onayladığı 2014 yılında hazırladığı planının bugüne dek defalarca değişikliğe uğradığını hatırlatan Çınar, planın hazırlanması ve sonraki süreçlere kamu kurumları ile meslek odalarının dahil edilmediğini de ifade etti.

Fotoğraf: Egeli Gazete

‘Koruma alanlarının imara açılmasına neden olacak’

Çınar, planın hazırlanma sürecinde olduğu gibi askı sürecinde de türlü usulsüzlükler tespit ettiklerini belirtti. Çınar konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:

Bu kapsamda yapılan değişikliklerin gerekçeleri kamuoyuyla paylaşılmıştır. 7 Temmuz onay tarihli İzmir–Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinde özellikle İzmir’de bilimsel dayanaktan yoksun ve alt ölçekli plan kararlarını bütünüyle uygulanamaz hale getirecek ‘kentsel yerleşik alan’, ‘kentsel gelişme alanı’, ‘tercihli kullanım alanı,’ ‘tarım ve hayvancılık geliştirme alanı’, ‘sanayi alanı’ gibi kullanımlar aracılığıyla tarım alanlarının ve doğal alanların yapılaşmaya açılmasına, tahribatına ve doğal varlıkların kontrolsüz biçimde yok edilmesine neden olacaktır.

‘Kamu yararına uygun olmalı’

Söz konusu plan değişikliği ile 200 noktada düzenleme yapıldığına dikkat çeken Çınar, bu noktaları slayt gösterimi ile sundu.

Bakanlığın onayladığı planın bütünüyle iptal edilmesini talep ettiklerini söyleyen Çınar, “Bilimsel ve teknik tüm çalışmaların eksiksiz yapıldığı, katılımcı süreçlerin işletildiği, şehircilik ilkeleri, planlama esasları, toplum ve kamu yararına uygun bir planlama süreci yürütülmesi gerekmektedir” diye konutu.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.