ManşetTürkiye

2022’de çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi

0

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022 yılında çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezalarını belirledi.

Kamusal alanlarda her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlerin cezası 1362 TL oldu. Düzenlemeyle tehlikeli atıkların ülkeye girişini sağlayanlar, kanuna aykırı şekilde toplayanlar, depolayanlar, ihraç edenlere yönelik ceza miktarları da artırıldı.

ÇED sürecine aykırı davrananlara 54 bin 783 TL ceza

2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, “hava kirliliği yönünden önemli etkileri” nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tabi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten, iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden, bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlar da 131 bin 516 TL ceza ödeyecek.

Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa ödenecek idari para cezası 263 bin 49 TL olacak.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlar da her bir ihlal için 54 bin 783 TL ödeyecek.

Kurulması zorunlu atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 328 bin 819 TL idari para cezası uygulanacak.

Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için ceza miktarı 2 bin 171 TL, ulaşım araçları için 6 bin 555 TL, iş yerleri ve atölyeler için 21 bin 903 TL, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için de 65 bin 750 TL olacak.

Yeni düzenlemeyle denizi kirleten tüm deniz araçlarına yönelik cezalar da groston başına artırıldı.

Biyoçeşitliliği tahrip edenler 109 bin 593 TL ceza

Kanunda ve yönetmelikte öngörülen standartlara aykırı veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 131 bin 516 TL, bu fiilin konutlarla ilgili işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 3 bin 267 TL ceza verilecek. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanan, diğer konutlarda ise yöneticiye ait olacak.

Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere ve ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlara 109 bin 593 TL ceza verilecek.

Anız yakanlar her dekar için 109,49 TL ödeyecek

Kanuna aykırı olarak anız yakanlar da her dekar için 109,49 TL ödeyecek. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılacak.

Kanundaki koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yer üstü ve yer altı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 263 bin 49 TL idari para cezası verilecek. Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için ceza miktarı 6 bin 555 TL olacak.

İlgili mevzuatlardaki usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 122 bin 580 TL’den 490 bin 320 TL’ye kadar ceza verilecek. İthal edenler de 408 bin 600 TL ödeyecek.

Usul ve esaslara aykırı plastik poşetleri üretenlere ceza

Plastik poşetleri ilgili mevzuata aykırı ücretsiz verdiği veya bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 22,53 TL, elektronik ortamda satış yapanlara ise 4 bin 86 liradan 40 bin 860 liraya kadar ceza verilecek.

Ayrıca bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı plastik poşetleri üretene, tedarik edene, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciye ve/veya ithalatçıya 20 bin 430 TL, geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara da 2 bin 43 TL ceza uygulanacak.

Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak, sera gazı emisyonu izleme planını sunmayanlar veya süresi içerisinde güncellemeyenlerin ödeyeceği ceza miktarı 32 bin 688 TL, doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanların ceza miktarı da 49 bin 32 TL oldu.

Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara ceza

1 Ocak 2022’den itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 2 bin 815 TL ve aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda motorlu taşıt sahipleri 5 bin 633 TL ceza ödeyecek.

Bunun yanında, taşıt imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanan motorlu taşıt sahibine 2 bin 815 TL ceza verilecek.

Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 11 bin 266 TL ceza kesilecek.

Benzin ve naftanın depolanması, dolumu ve tankerlerle nakliyesine ilişkin terminaller, dolum adaları veya akaryakıt istasyonlarında kullanılan her türlü düzenek, tesis ile tankerlerden salınan uçucu organik bileşiklerin kontrolüne ilişkin bakanlıkça belirlenen esas ve kriterlere uymayan, terminaller veya dolum adaları için 81 bin 720 TL, akaryakıt istasyonları için 40 bin 860 TL, tankerler için 4 bin 86 TL idari para cezası kesilecek.

Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlara, katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 22 bin 537 TL, belgelerin veya izinlerin alınmaması durumunda 33 bin 806 TL idari para cezası verilecek.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.