Yerel

‘Taksim Gezi Parkı korunsun!’ başvurusu.

0

Taksim Gezi Parkının, Halil Paşa Topçu Kışlasının restitüsyonu  için yok edilecek olmasına karşı yüzlerce konusunda uzman şehir plancısı ve mimar üniversite öğretim üyesi, sanatçı, semt dernekleri, parkın bir kültür varlığı olarak korunması gerekliliği talebiyle İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne tescil başvurusu yaptı.

03.02.2012 tarihinde  İstanbul ve Ankara’daki üniversitelerde görevli mimar ve şehir plancısı öğretim üyesinin başvurusunu takiben  semt dernekleri, vakıflar  gibi  tüzel kişiler de 1993 yılında kentsel sit alanı ilan edilmiş olan  Beyoğlu bölgesi sınırları içindeki Taksim Gezi Parkının yok edilmemesi tersine kültür varlığı olarak korunması için harekete geçtiler. Kurula başvuranlar  arasında Türkiye’nin tanınmış  koruma uzmanları da var.

Bu girişim, son günlerde İBB’nin Taksim Meydanını yayalaştırma projesi ile yeniden gündeme gelen, kentin içindeki önemli yeşil gezinti alanlarından biri olan Taksim Gezi Parkının korunması ve geleceğe taşınması için önemli bir adım oluşturuyor. Aynı zamanda kenti ve dolayısıyla kullanıcısı olan kentliyi ilgilendiren önemli kararlarda koruma kurullarının  ve yerel yönetimlerin  kararlarının müzakere ile oluşturulması gerekliliğini de ortaya koyuyor.

Başvuruda yer alan görüşler şöyle:

Bizler aşağıda isimleri yazılı olan kişiler; yıllardır kent için düşünen, çalışan, fikir üreten akademisyen, meslek sahibi mimar, restoratör, şehir ve bölge plancısı, kentsel tasarımcı, sanatçı, yazar ,sivil toplum gönüllüleri  ve her şeyden önemlisi kentli olarak kendimizi yaşadığımız kente, kentliye ve gelecek kuşaklara karşı sorumlu hissediyor ve Taksim Gezi Parkı’nın korunması gerekli bir kültür varlığı olarak tescil edilmesini Koruma Kurulu’nuzdan talep ediyoruz.

Taksim Gezi Parkı, uluslararası şehircilik ve mimarlık tarihinin tanınmış isimlerinden, şehirci- mimar Henri Prost tarafından 1939-1942 yılları arasında hassas bir şekilde etüd edilerek tasarlanmış, törensel ve anıtsal bir alan olma özelliği ile önemli bir  kamusal alan, erken Cumhuriyet döneminin kültür ve kent anlayışını temsil eden simgesel bir alan, döneminin kentsel tasarım anlayışına uygun olarak açık bir perspektif oluşturma düşüncesiyle aksiyel bir düzende tasarlanmış, ulu çınar ağaçlarıyla açık bir gezinti alanı. Gerek tasarım ilkeleri açısından ,gerekse de tarihçesiyle kentlilerin ortak hafızasında anı mekânı olması ve İstanbul’un en önemli meydanlarından olan Taksim Meydanı ve çevresinin mekânsal niteliğini belirleyen önemli bir öge olmasıyla dikkatle korunması gereken bir kentsel yaşam alanıdır.

İstanbul I no’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 07.07.1993 tarih ve 4720 sayılı kararı ile kentsel sit alanı ilân edilen Beyoğlu ilçesi sınırları içinde bulunan Taksim Gezi Parkının; yukarıda belirtilen nitelikleriyle T.C. Kültür Bakanlığı Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’nun Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım Ve Onarımları” ile ilgili 5.11.1999 tarih, 660 sayılı ilke kararı gereğince, “toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle ve kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar korunması zorunlu yapılardır” tanımlamasına  dayanarak  bir kültür varlığı olarak tescil edilmesini talep etmekteyiz. Parkın sahip olduğu bu özgün mekânsal değerler ve kentin yeşil sisteminin önemli bir tamamlayıcısı ve kentlilerin bugün yoğun biçimde kullanmayı sürdürdüğü bir rekreasyon alanı olarak işlevsel rolüyle de bir kültür varlığı olarak tescil edilmesi gelecek nesiller için sürdürülebilir olması açısından kaçınılmazdır.

Bu talebimizin önemli dayanaklarından biri de 2011 yılı içinde UNESCO tarafından da kabul edilen “tarihi kentsel peyzaj” (historic urban lanscape) kavramıdır. Bu kavramın temelini oluşturan düşünceler şu şekilde dile getirilmektedir.

“…Kentsel büyüme, tarihi kentsel alanların özünü dönüştürmekte, kentsel yoğunluklar ve yönetilemeyen değişiklikler, yerin ruhunu, kentsel dokunun bütünlüğünü, toplumların kimliğini zayıflatmaktadır. Bazı kentsel alanlar işlevselliklerini, geleneksel rol ve kimliklerini kaybetmektedirler. “Tarihi kentsel peyzaj” yaklaşımı, bu etkilerin yönetilmesi ve hafifletilmesinde yardımcı olabilir… Tarihi kentsel peyzaj, kentsel bağlamın genişletilmesinin ve “topluluk” kavramıyla desteklenmesinin ötesinde, kültürel ve doğal değerlerin katmanlaşması olarak anlaşılmaktadır. Bu daha geniş bağlam, alanın doğal özellikleri; tarihi ve günümüzün yapılı çevresini; zemin üstünde ve altındaki altyapıları; açık alanları ve bahçeleri, arazi kullanım deseni ve mekân organizasyonu; kentsel yapının diğer tüm unsurlarını ve yanı sıra algıları, görsel ilişkileri içerir. Aynı zamanda, sosyal ve kültürel uygulamaları, değerleri, ekonomik süreçleri, çeşitlilik ve kimliğe ilişkin maddi olmayan boyutları içerir…”

Bu çağdaş yaklaşım; bir kentin tarihsel topoğrafyasının büyük ölçekli kentsel projelerle müdahale edilerek değiştirilmesinin kentin belleğinin birdenbire silinmesini getireceğini ve bu durumun her açıdan bir kayıp olduğunu vurgulamaktadır. Taksim Gezi Parkı İstanbul kentinin; İstanbul’da yaşayanların ve hatta kısa süre ile bu kenti ziyaret edenlerin bile belleğinde yer etmiş bir kamusal alandır ve son altmış yılın kentsel topoğrafyasının bir parçasıdır. Gelecekte kentin tarihindeki bir katmanı oluşturacak bu dokuyu yıkıp parçalamadan kullanmak bizim neslimizin sorumluluğundadır.

Kamusal alan ve kamu yararı için gösterilecek duyarlılığın bilincinde olan kurulunuza konuyu değerlendirmesi için sunarız.

Saygılarımızla

 1. Prof. Dr. Cevat Erder (ODTÜ Mimarlık Fakültesi – Restorasyon Programı)
 2. Prof. Dr. Cânâ Bilsel (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 3. Prof. Dr. S. Güven Bilsel (Y.Müh. Mimar, Kent ve Bölge Plancısı)
 4. Prof. Dr. Derya Oktay (Doğu Akdeniz Üniversitesi – Mimarlık Bölümü)
 5. Prof. Dr. Ali Cengizkan (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 6. Prof. Dr. Jale Erzen (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 7. Prof. Dr. Murat Balamir (ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 8. Prof. Dr. Melih Ersoy (ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 9. Prof. Dr. Baykan Günay (ODTÜ Şh. ve Bölge Pl. Böl.- Kentsel Tasarım Programı)
 10. Prof. Dr. Vacit İmamoğlu (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 11. Prof. Dr. Suna N. Güven (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 12. Prof. Dr. Ali Uzay Peker (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 13. Prof. Dr. Ayşen Savaş (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 14. Prof. Dr. Belgin Turan Özkaya (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 15. Prof. Dr. Nur Çağlar (TOBB – ETÜ – Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık B.)
 16. Prof. Dr. A. Tanju Gültekin (Çankaya Ü. – Müh. Mim. Fak. – Mimarlık Bölümü)
 17. Prof. Dr. Zeynep Onur (Çankaya Ü. – Müh. Mim. Fak. – İç Mimarlık Bölümü)
 18. Prof. Dr. Feral Eke (Gazi Ü. – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 19. Prof. Dr. Aysu Akalın (Gazi Ü. – Mimarlık Bölümü)
 20. Prof. Dr. B. Işık Aksulu (Gazi Ü. – Mimarlık Bölümü)
 21. Prof. Dr. Ali İhsan Ünay (Gazi Ü. – Mimarlık Bölümü)
 22. Doç.Dr. Aydan Balamir (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 23. Doç.Dr. Güven Arif Sargın (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 24. Doç.Dr. Emre Madran (ODTÜ Mimarlık Bölümü – Restorasyon Programı)
 25. Doç.Dr. Neriman Şahin Güçhan (ODTÜ Mimarlık Bölümü – Restorasyon Programı)
 26. Doç.Dr. Çağatay Keskinok (ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 27. Doç.Dr. Özcan Altaban (ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 28. Doç.Dr. Berin Gür (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 29. Doç.Dr. Arzu Gönenç Sorguç (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 30. Doç.Dr. Nil Uzun (ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 31. Doç.Dr. Ela Babalık Sutcliffe (ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 32. Doç.Dr. Anlı Ataöv (ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 33. Doç.Dr. Esin Boyacıoğlu (Gazi Ü. – Mimarlık Bölümü)
 34. Doç. Dr. Pınar Dinç (Gazi Ü. – Mimarlık Bölümü)
 35. Doç. Dr. Neşe Gürallar (Gazi Ü. – Mimarlık Bölümü)
 36. Doç. Dr. Zeynep Uludağ (Gazi Ü. – Mimarlık Bölümü)
 37. Doç. Dr. Çiğdem Varol (Gazi Ü. – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 38. Doç.Dr. Nilgün Görer Tamer (Gazi Ü. – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 39. Doç. Dr. Kübra Çamur (Gazi Ü. – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 40. Doç.Dr. Ayşe Tekel (Gazi Ü. – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 41. YardDoç.Dr. Namık Erkal (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 42. Yard.Doç.Dr. Müge Akkar Ercan (ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 43. Yard.Doç.Dr. Emine Yetişkul Şenbil (ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 44. Yard.Doç.Dr. Elâ Aral (Çankaya Ü. – Müh. Mim. Fak. – Mimarlık Bölümü)
 45. Yard.Doç.Dr. Çiğdem Gökhan (Çankaya Ü. – Müh. Mim. Fak. – İç Mimarlık B.)
 46. Yard.Doç.Dr. G. Ufuk Demirbaş (Çankaya Ü. – Müh. Mim. Fak. – İç Mimarlık B.)
 47. Yard. Doç. Dr. Nazan Kırcı (Gazi Ü. – Mimarlık Bölümü)
 48. Yard.Doç.Dr. Ülkü Duman Yüksel (Gazi Ü. – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 49. Yard.Doç.Dr. Nihan Özdemir Sönmez (Gazi Ü. – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 50. Yard.Doç.Dr. Demet Erol (Gazi Ü. – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 51. Yard.Doç.Dr. Aydan Sat (Gazi Ü. – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 52. Yard.Doç.Dr. Tanyel Özelçi Eceral (Gazi Ü. – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 53. Yard.Doç.Dr. Bilge A. Köroğlu (Gazi Ü. – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 54. Ömer Kıral (Y. Şehir Plancısı – ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 55. Öğr.Gör.Dr. Burcu H. Özüduru (Gazi Ü. – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 56. Öğr.Gör.Dr. İdil Akçam (Gazi Ü. – Mimarlık Bölümü)
 57. Öğr.Gör.Dr. Ece Kumkale Açıkgöz (Gazi Ü. – Mimarlık Bölümü)
 58. Öğr.Gör.Dr. Mediha Gültek (Gazi Ü. – Mimarlık Bölümü)
 59. Dr. H. Perihan Kiper (Ankara Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü)
 60. Dr. Esra Özkan Yazgan (Gazi Ü. – Mimarlık Bölümü)
 61. Dr. Leyla Alkan (Gazi Ü. – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 62. Dr. Z. Aslı Gürel Üçer (Gazi Ü. – Mimarlık Bölümü)
 63. A. Ayça Bilsel (Y. Mimar, Kentsel Tasarımcı, Gazi Ü. – Şh. ve Bölge Pl. B.)
 64. Güner Gezim (Y. Müh. Mimar, Şehir Plancı – Gazi Ü. – Şh. ve Bölge Pl. B.)
 65. Güray Açıl (Mimar, Şehir ve Bölge Plancı – Gazi Ü. – Şh. ve Bölge Pl. B.)
 66. Dr. Adnan Aksu (Y. Mimar, Gazi Ü. – Mimarlık Bölümü)
 67. Hasan Özbay (Y. Mimar, Gazi Ü. – Mimarlık Bölümü)
 68. İ. Yavuz Özkaya (Y. Mimar – Restorasyon Uzmanı)
 69. Öğr.Gör. Pınar Aykaç (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 70. Mert Nezih Rifaioğlu (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 71. Esin Kömez (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 72. Ceren Katipoğlu (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 73. Ali Tolga Özden (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
 74. Duygu Özden (Mimar, Gazi Ü. – Mimarlık Bölümü)
 75. Hilal Avcı (Mimar, Gazi Ü. – Mimarlık Bölümü)
 76. Aysu Uğurlar (Gazi Ü. – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 77. Fatma Erdoğanaras (Gazi Ü. – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 78. Dr. Gülru Mutlu Tunca (Çankaya Ü. – Müh. Mim. Fak. – İç Mimarlık Bölümü)
 79. Elif Okur Tolun (Çankaya Ü. – Müh. Mim. Fak. – İç Mimarlık Bölümü)
 80. Fatma Gül Öztürk (Çankaya Ü. – Müh. Mim. Fak. – Mimarlık Bölümü)
 81. Yurdanur Sepkin (Çankaya Ü. – Müh. Mim. Fak. – İç Mimarlık Bölümü)
 82. Ahmet Selçuk Uysal (Çankaya Ü. – Müh. Mim. Fak. – Mimarlık Bölümü)
 83. Zeynep Önen (Y. Mimar Restorasyon Uzmanı)
 84. Prof.Dr. Ömür Bakırer (ODTÜ Mimarlık Bölümü – Restorasyon Programı)
 85. Doç.Dr. Serap Kayasü (ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 86. Doç.Dr. Bahar Gedikli (ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 87. Yard.Doç.Dr. A. Güliz Bilgin Altınöz (ODTÜ Mimarlık B. – Restorasyon Programı)
 88. Yard.Doç.Dr. Mustafa Kemal Bayırbağ (ODTÜ-Kentsel Politika Planlaması ABD)
 89. Öğr.Gör.Dr. Nimet Özgönül (ODTÜ Mimarlık Bölümü – Restorasyon Programı)
 90. N.Müge Cengizkan (TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi, Genel Sekreter Yardımcısı)
 91. Doç.Dr. Esin Boyacıoğlu (GÜ)
 92. Prof.Dr.Sibel BOZDOĞAN (İSTANBUL BİLGİ ÜNİVESİTESİ Mimarlık Fakültesi)
 93. Yrd.Doç.Dr. Sıla DURHAN (DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ)
 94. Yrd.Doç.Dr. Senem DOYDUK (DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ)
 95. Ar.Gör. Betül ORBEY(DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ)
 96. Ar.Gör. Özlem ALTUN(DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ)
 97. Dr. Murat TIRPAN(DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ)
 98. Esra Biçi NASIR(DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ)
 99. Prof.Dr. Yüksel DİNÇER (GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ)
 1. Doç.Dr. Yeşeren ELİÇİN (GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ)
 2. Doç.Dr. Birol CAYMAZ (GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ)
 3. Yrd.Doç.Dr.Hakan YÜCEL(GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ)
 4. Prof.Dr. Nur AKIN (İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ)
 5. Prof.Dr. Neslihan DOSTOĞLU (İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ)
 6. Prof.Dr. Arzu ERDEN  (İTÜ)
 7. Prof.Dr. Belkıs ULUOĞLU (İTÜ)
 8. Yrd.Doç.Dr. Yıldız UYSAL (İTÜ)
 9. Ar.Gör. Ayşe Ceren BİLGE (İTÜ)
 10. Prof.Dr. E.Füsun ALİOĞLU (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ)
 11. Prof.Dr. Zuhal ULUSOY (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ)
 12. Yrd.Doç. Yonca K.ERHAN (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ)
 13. Prof.Dr. Ş.Tülin GÖRGÜLÜ (MALTEPE ÜNİVERSİTESİ )
 14. Prof.Dr. Güzin KONUK (MSGSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ)
 15. Prof.Dr. Gülşen ÖZAYDIN (MSGSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ)
 16. Aykut KÖKSAL (MSGSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ)
 17. Doç.Dr. Sema ERGÖNÜL(MSGSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ)
 18. Doç.Dr. Hürriyet ÖĞDÜL (MSGSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ)
 19. Yrd.Doç.Dr. Hale TOKAY (MSGSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ)
 20. Yrd.Doç.Dr. Levent ÖZAYDIN (MSGSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ)
 21. Yrd.Doç.Dr. Ayşegül KURUÇ (MSGSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ)
 22. Yrd.Doç.Dr. A. Derin ÖNCEL (MSGSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ)
 23. Yrd.Doç.Dr. Adem Erdem ERBAŞ (MSGSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ)
 24. Yrd.Doç.Dr. Teoman TEKKÖKOĞLU(MSGSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ)
 25. Yrd.Doç.Dr. Saadet AYTIS (MSGSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ)
 26. Yrd.Doç.Dr. Osman ARAYICI (MSGSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ)
 27. Yrd.Doç.Dr. Figen KAFESÇİOĞLU (MSGSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ)
 28. Yrd.Doç.Dr. Tolga SAYIN (MSGSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ)
 29. Sinem SEÇER (MSGSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ)
 30. Prof.Dr. İclal DİNÇER (YTÜ. Mim.Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 31. Prof.Dr. Zekiye YENEN (YTÜ. Mim.Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 32. Prof.Dr. Ayşenur ÖKTEN (YTÜ.Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 33. Prof.Dr. Zekai GÖRGÜLÜ (YTÜ.Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 34. Prof.Dr. Zeynep ENLİL (YTÜ.Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 35. Prof.Dr. Can BİNAN (YTÜ.Mim. Fak. Restorasyon Anabilim Dalı)
 36. Doç.Dr. Asuman TÜRKÜN (YTÜ.Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 37. Doç.Dr. Sırma TURGUT (YTÜ.Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 38. Yrd.Doç.Dr. Hülya YAKAR (YTÜ.Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 39. Yrd.Doç.Dr. Tuba İnal ÇEKİÇ (YTÜ.Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 40. Yrd.Doç.Dr. Oya AKIN (YTÜ.Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 41. Yrd.Doç.Dr. Nilgün. Ç. ERKAN (YTÜ.Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 42. Yrd.Doç.Dr. Aynur ÇİFTÇİ (YTÜ. Mimarlık Fakültesi)
 43. Yrd.Doç.Dr. Ayten ERDEM (YTÜ, Mimarlık Fakültesi)
 44. Yrd. Doç.Dr. Ebru Omay Polat (YTÜ, Mimarlık Fakültesi)
 45. Dr. Şenay OĞUZTİMUR (YTÜ, Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 46. Dr. Ebru SEÇKİN (YTÜ,Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 47. Dr.Tolga İSLAM (YTÜ,Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 48. Dr. Gül TÜZÜN (YTÜ, Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 49. Erhan KURTARIR (YTÜ)
 50. Ayşegül ÖZBAKIR (YTÜ)
 51. Kerem EKİNCİ (YTÜ)
 52. Aslı ALTANLAR (YTÜ)
 53. Gül ÜNAL (YTÜ,Mim. Fak. Restorasyon Anabilim Dalı)
 54. Banu ÇELEBİOĞLU (YTÜ,Mimarlık Fakültesi)
 55. C.İrem GENCER (YTÜ,Mim. Fak. Restorasyon Anabilim Dalı)
 56. Ayça ÖZMEN (YTÜ,Mim. Fak. Restorasyon Anabilim Dalı)
 57. Hasan Tahsin SELÇUK (YTÜ,Mimarlık Fakültesi)
 58. Burcu Can ÇETİN (YTÜ;Mimarlık Fakültesi)
 59. Nur UMAR (YTÜ, Mimarlık Fakültesi)

More in Yerel

You may also like

Comments

Comments are closed.