COP27İklim KriziManşet

[COP27] Bilimden 10 yeni içgörü: Sonsuz adaptasyon efsanesini sorgulayalım

0

Mısır‘ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen COP27‘de dün doğa ve sosyal bilimlerden önde gelen uzmanlar, 2021’den bu yana iklim değişikliği hakkında on temel içgörü sundular.

Ana odak noktalarından biri, iklim değişikliğinin her zamankinden daha sıkhale gelen ve şiddetli kuraklık, fırtına ve seller gibi kaçınılmaz etkilerine uyum sağlamak için insanlığın sınırları oldu.

Rapor, Future Earth, The Earth League ve World Climate Research Program (WCRP) uluslararası ağları tarafından başlatıldı.

Bilimsel sentez raporunda, dünyanın dört bir yanından bilim insanları, iklim değişikliği ile çatışmalar, pandemiler, gıda krizleri ve altta yatan kalkınma zorlukları gibi diğer risk faktörleri arasındaki karmaşık etkileşimleri vurguluyor ve ortaya koyuyor.

Bilim insanları, iklim değişikliğine uyum sağlama potansiyelinin sınırsız olmadığını söylüyor.

Kıyı topluluklarını sular altında bırakabilen yükselen deniz seviyeleri ve insan vücudu için dayanılmaz olan aşırı sıcaklık, uyum sağlama yeteneğimizi “zorlayan” sınırlara örnekler.

Bilim insanları ayrıca, fosil yakıtlara  bağımlılığın, özellikle enerji ve gıda güvenliği için büyük güvenlik açıklarını şiddetlendirdiğini ve gelecekteki kayıp ve hasarı önlemek ve en aza indirmek için iklim değişikliğinin itici güçlerinde derin ve hızlı bir azaltmanın derhal gerekli olduğunu belirtti.

Raporda ele alınan 10 temel konu, şunlar oldu:

1. Sonsuz adaptasyon efsanesini sorgulamak

“Adaptasyon sınırları, dünyanın farklı yerlerinde zaten geçiliyor. Sanayi öncesi sıcaklıkların 1,5°C veya 2°C üzerine yaklaştıkça iklime uyum sağlamamız giderek daha zor hale gelecek.

Mevcut uyum çabaları, geçmişteki, bugünküve gelecekteki iklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri azaltmakta yetersiz kalıyor ve özellikle en savunmasız olanları iklim etkilerine maruz bırakıyor.

Adaptasyon, iddialı azaltma çabalarının yerini alamaz.

2. Güvenlik açıkları, risk altındaki bölgelerde kümeleniyor

Yaklaşık 1,6 milyar insan hassas noktalarda yaşıyor ve bu sayının 2050 yılına kadar iki katına çıkması bekleniyor.

İklim kaynaklı tehlikelerden ölüm oranı, “sıcak nokta” ülkelerde, en az savunmasız ülkelere göre 15 kat daha yüksek.

Kırılganlık, insan-çevre sistemlerindeki yapısal eşitsizliğin bir ürünüdür ve “risk altındaki bölgelerde” kümelenir: Orta Amerika, Asya ve Orta Doğu‘nun bazı kısımlarında ve Sahel, Orta ve Doğu Afrika boyunca Afrika. Risk altındaki bu bölgelerdeki topluluklar, giderek artan bir şekilde iklim değişikliğine ve iklimle ilgili tehlikelere maruz kalmaktadır; bu durum, adaptasyon kapasitesinin (fiziksel, ekolojik ve sosyoekonomik) eşitsizlik, devlet kırılganlığı ve yoksullukla azaldığını göstermektedir.

3. İklim-sağlık etkileşimlerinde ufukta görünen yeni tehditler

İklim değişikliğinden kaynaklanan bileşik ve kademeli riskler insan, hayvan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.
İklim değişikliği, ısıya bağlı ölümlerin yaklaşık %40’ından sorumlu ve yerleşik her kıtada ısıya bağlı ölümlerde artış yaşanıyor.Daha yüksek sıcaklıklar ve kuraklığın birleşimi nedeniyle orman yangınlarının sıklığı artıyor ve kısa ve uzun vadeli fiziksel ve zihinsel sağlık etkileri getiriyor.
İklim değişikliği nedeniyle bulaşıcı hastalık salgınlarının artması muhtemeldir.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, “gerekli önlem alınamazsa kolera salgınının kontrolden çıkabileceği” uyarısında bulundu. ( Hacer Başer – Anadolu Ajansı )

4. İklim hareketliliği: Kanıttan eyleme

İklim değişikliğine bağlı yavaş etkiler ve aşırı hava olaylarının artan sıklığı ve yoğunluğu nedeniyle gönülsüz göç ve yerinden edilme giderek daha fazla meydana gelecek.

İklim değişikliği ve ilgili etkiler ayrıca birçok insanın, özellikle de yoksul ve marjinal toplulukların uzaklaşma yüzünden uyum sağlama kapasitelerini kaybetmelerine neden olabilir. Ancak diğerleri artan iklim riskleriyle karşı karşıya kalsalar da kalmayı tercih edecek.

Dünya çapında, iklimle ilgili hareketliliğe yardımcı olmak ve yerinden edilmeyi en aza indirmek için erken başarı öykülerine ve  ileriye dönük insani yardım eylemine ihtiyaç var.

5. İnsan güvenliği iklim eylemine bağlı

İklim değişikliği çatışmaya neden olmaz; daha ziyade, şiddetli çatışmalara yol açabilecek insan güvenliğindeki (yönetim ve sosyoekonomik koşullardan kaynaklanan) mevcut güvenlik açıklarını şiddetlendirir.

Kırılganlıkları ve istikrarsızlığı artırarak, iklim değişikliğinin insan güvenliği üzerindeki etkileri ulusal güvenlik endişeleri haline geliyor.

İnsan güvenliğini ve buna bağlı olarak ulusal güvenliği güçlendirmek için etkili ve zamanında azaltma ve uyum stratejileri gereklidir. Bunlar, artan şiddet içeren çatışma risklerini azaltmak ve barışı teşvik etmek için insan güvenliğini sağlamaya yönelik ortak çabalarla paralel olarak takip edilmelidir.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, fosil yakıtlara bağımlılıktan kaynaklanan yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte gıda arzı ve enerjiye istikrarlı erişim açısından önemli sorunları ortaya çıkarmıştır. Bu güvenlik açıkları insan güvenliğini tehlikeye atar.

6. İklim hedeflerine ulaşmak için sürdürülebilir arazi kullanımı şart

Artan arazi dönüşümünü sınırlamak için uygun politikalar uygulanabilirse uzun vadede sürdürülebilir olan tarımsal yoğunlaştırma tercih edilir. Artan verim ve sistem entegrasyonu yoluyla gıda üretimini artırma çabaları, olumsuz ekolojik etkileri en aza indirirken gıda güvenliğinisağlamaya da katkıda bulunur.

Entegre arazi yönetimi, insanlara ve çevreye fayda sağlarken iklim çözümleri sağlayabilir; ancak, arazi kullanımı değişiklikleri, karşılıklı kazançlardan daha sık ödünleşimleri gerektirir. Paydaşlar tarafından belirlenen takasları dengelemeye çalışan yaklaşımların, sosyal olarak kabul edilebilir iklim ve koruma sonuçları sağlama olasılığı daha yüksektir.

7. Özel sürdürülebilir finans uygulamaları, geçişleri hızlandırmakta başarısız oluyor

Finansal piyasalar, özellikle iklim etkilerinin ağır olduğu ekonomik sektörlerde net sıfır sağlamak için çok önemlidir. Ancak, özel sektör “sürdürülebilir finans” uygulamaları, iklim hedeflerine ulaşmak için gereken derin ve hızlı dönüşümleri henüz sağlamıyor.

Günümüzün sürdürülebilir finans uygulamalarının büyük çoğunluğu, iklim değişikliğiyle mücadelede en fazla etkiyi sağlayacak şekilde sermaye tahsis etmek yerine finans sektörünün mevcut iş modellerine uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Sonuç olarak, bugüne kadarki sürdürülebilir finans uygulamalarının büyük bir bölümünün sermayeyi değiştirmek için güçlü etkileri yoktur; bunlar sürdürülebilirliğin yalnızca ılımlı itici güçleridir.

Karbon fiyatları ve vergiler, asgari standartlar ve düşük karbonlu çözümler için destek önlemleri gibi iklim politikası önlemlerinin uygulanması ve güçlendirilmesi, ekonomik teşvikleri iklim çözümlerine yönlendirmek ve böylece sermayeyi bu çözümlere yönlendirmek için en önemli olmaya devam ediyor. Özel sürdürülebilir finans uygulamaları da iklim politikası çabalarıyla daha uyumlu hale gelmeleri ve bu çabaları geliştirmeleri için hızla ilerlemelidir.

8. Kayıp ve Hasar: Acil birgezegen zorunluluğu

Kayıplar ve hasarlar halihazırda meydana gelmektedir ve mevcut gidişatta önemli ölçüde artacaktır, ancak hızlı azaltma ve etkili adaptasyon, bunların birçoğunu yine de önleyebilir.

Birçok kayıp ve zarar parasal olarak hesaplanabilirken, daha iyi anlaşılması ve muhasebeleştirilmesi gereken ekonomik olmayan kayıp ve zararlar da vardır.

Kayıp ve hasarlara koordineli, küresel bir politika yanıtı acilen gereklidir.

9. İklime dayanıklı kalkınma için kapsayıcı karar alma süreçleri

İklime dayanıklı kalkınma, politikacıların ve politika yapıcıların resmi karar alma süreçlerinin ötesine geçen toplumsal seçimler üzerine kuruludur.

Her türlü karar verme sürecinde kapsayıcı ve güçlendirici olmanın daha iyi ve daha adil iklim sonuçlarına yol açtığı görülmüştür.

Halihazırda, yapılan “kapsayıcı” karar alma, ne eylemin ne de adaletin ihtiyaçlarını karşılamak için yetersizdir.

10. Yapısal engelleri ve sürdürülemez kalıplaşmaları yıkmak

Azaltma stratejileri, sıcaklık artışını 2°C’nin altında sınırlamak için hala yetersiz kalmaktadır.

Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesi ve refahı ile ölçülen sosyal ilerleme, sera gazı emisyonlarının başlıca itici güçleri arasında yer almakta ve iklim değişikliğinin azaltılmasının önünde önemli bir engel olan kaynak yoğun ekonomiyi kökleştirmektedir.

Statü tüketimine yönelik davranış normları, sürekli artan üretime odaklanan iş modelleri, zayıf veya belirsiz iklim politikaları ve hatta fosil yakıt endüstrilerinin yararına olan doğrudan şiddet kullanımı gibi bu siyasi ve ekonomik sistem içindeki kazanılmış menfaatler sürdürülemez kalıpları sağlamlaştırıyor.  Fosil yakıta dayalı bir enerji sistemi tarafından yönlendirilen iklim değişikliğinin maliyetleri, direnmek için kolektif  faaliyetten yoksun bırakılan topluluklar üzerinde kolayca dışsallaştırılır.

Gerçek dönüşümsel değişime ulaşmak istiyorsak, sürdürülebilir olmayan kalıpları ortadan kaldırmak için tüm yapısal engellere aynı anda müdahale etmek çok önemlidir.

Kategori: COP27

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.