EkolojiManşetYerel

Urla’da Ensar Vakfı’na tahsis edilen koyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı

0

İzmir’in Urla İlçesi Zeytineli Koyu’nda, Hazine’den alınıp Ensar Vakfı’na 49 yıllığına tahsis edilen araziye ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı plan değişikliklerinin yürütmesi durduruldu.

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, vakfa 49 yıllığına tahsis edilen 3’üncü derece doğal SİT alanındaki tesislerin ‘eğitim merkezi ve öğrenci yurduna’ çevrilmesini yargıya taşımıştı.

İzmir 5’inci İdare Mahkemesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Hazine’den alınıp vakfa verilen Zeytineli’ndeki 236 ada 1 No’lu parselle ilgili plan değişikliklerinin yürütmesini durdurdu. Mahkeme, plan değişikliğinin ‘telafisi güç zararlar doğurabileceğine’ işaret etti.

TMMOB’un iki odasından yapılan açıklamada, karar şöyle duyuruldu:

“Dava konusu işlemde esas olarak kamuya ait mülkün Ensar Vakfına devir/tahsis işleminin gerçekleştirilmesinin kamu yararına aykırı olduğu, mülkiyetin tahsis edilmesine ilişkin sürenin bitmesine rağmen planların onanmasının mevzuata aykırı olduğu, koruma planlarının ilgili mevzuata uygun hazırlanmadığı gerekçeleriyle dava açılmıştır.

Dava sonucunda hazırlanan bilirkişi raporu ve alınan mahkeme kararında;

  • Dava konusu parselin de içerisinde yer aldığı alanın, bölgenin Nitelikli Doğal Koruma Alanı sınırları içerisinde kalan coğrafi vadi bütünlüğü ve kuzey yönündeki Zeytineli Köyü yerleşimi ile ilişkili bir alt bölge özelliği sergilediği,
  • Hazırlanan koruma amaçlı planların planlama alanı sınırlarının belirli coğrafi eşiklere oturtulmadan sadece belirli bir parsel baz alınarak yapıldığı,
  • Yapılan planlama etaplamasının içinde bulunduğu yerleşme ile ilişki kurularak yapılması gerekirken bunlara uyulmadan ve dava konusu koruma amaçlı plan sınırlarının koruma altına alınan coğrafi/fiziksel ve ekolojik alt bölge bütünlüğü dikkate alınmaksızın belirlendiği,
  • Yapılan müdahalenin parçacıl olduğu ve bütüncül olmadığı gerekçeleriyle dava konusu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın belirtilen açılardan şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, ilgili mevzuata ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçeleri tespit edilmiştir.

Söz konusu gerekçeler dikkate alınarak dava konusu işlemin İzmir 5. İdare Mahkemesinin 2022/535 Esas, 31.10.2021 tarihli kararı ile söz konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Meslek odaları olarak kamuya ait mülklerin tarikat ve cemaatlere devir/tahsis edilmemesi, yapılan tahsislerin ivedilikle iptal edilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.